Spontaneous Subclavian Artery Dissection Presenting as Posterior Circulation Infarction
Kipyoung Jeon, Hyun-Ji Cho
J Neurocrit Care. 2017;10(2):116-121.   Published online 2017 Nov 13     DOI: https://doi.org/10.18700/jnc.170013
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Localized Right Subclavian Artery Dissection Detected by Accident on an Ultrasound Examination: A Case Report and Literature Review
Hidenori Onishi, Osamu Yamamura, Seiya Matsuo, Tokuharu Tanaka, Satoshi Daitoku, Shizuka Konokawa, Hiromasa Tsubouchi, Hiroshi Chiba, Maiko Sone, Bunji Kaku, Souichi Enomoto, Tami Yamamoto, Youichirou Hashimoto, Tadanori Hamano, Hiroyuki Hayashi, Hidekazu
Internal Medicine.2019; 58(1): 73.     CrossRef